Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИI.ПРЕДМЕТ


Чл.1 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията


между Амбър ЕООД, гр. Бургас, ж.к. Възраждане, бл.43, ЕИК: BG102859944, представлявано от Милена Стоянова, наричана по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин ÁMBAR, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. С натискане на бутона ПЛАЩАНЕ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.II.  ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА


Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на


потребителите:


1. Наименование на Доставчика: Амбър ООД.


2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк.”Възраждане”,бл.43.


3. Данни за кореспонденция: Email: info@ambar.bg, тел:  +359 887389129.


4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 102859944.


5. Надзорни органи:(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност  BG102859944.


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНЧл. 3. Електронния магазин е достъпен на адрес в Интернет https://www.ambar.bg/shop/, чрез който Потребителите имат възможност да разгледат и/или извършат покупка на предлаганите от онлайн магазина стоки, включително и следните действия:


(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на


електронния магазин, история на  поръчки и налични продукти.


(2) Да извършват всякакви плащания във връзка с направените поръчки в електронния магазин, съгласно поддържаните от него начини за разплащане.


(3) Да получават информация за нови стоки предлагани от електронния магазин.


(4) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;


Чл. 4 Продуктите, които се намират на интернет страницата на ÁMBAR не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.


Чл.5. След кликане на бутона "ПЛАЩАНЕ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.


Чл.6. Търговеца си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.  


Чл.7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с начислено ДДС.


Чл.8. (1) Клиентът и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на покупко- продажбата на продукти могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са


извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиентът при извършване на регистрация, ако Потребителя/Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.IV. ДОСТАВКАЧл. 9. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка поръчка поотделно, и се взема в предвид при валидиране на поръчката и съгласяване с общите условия на онлайн  магазина.


(2) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 3 (три) работни дни.


(3) Ако Доставчикът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми (ако сумата е платена предварително по някой от посочените методи за плащане), в срок до 7 (седем) работни дни от датата, на която Търговецът е


следвало да изпълни доставката на заявените продукти.


(4) В случай на упражняване на право на отказ от получаване на заявените продукти, поръчани от онлайн магазина на Търговеца, разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента.Чл.10. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при вече извършена доставка. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


Чл.11. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговецът. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от Търговецът са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката от страна на Потребителят, Търговеца не е обвързан с каквото и да е било задължения за безпрепятственото изпълнение на поръчката.


(1) При предаване на стоката Потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка, и е на посочения от Клиента адрес.  


При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по- долу, отказът се счита за неоснователен, и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Тъговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


(2) Когато доставената стока не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка, в срок от 24 часа от получаването й.Чл. 12. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


Чл. 13. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко- продажба на стоки могат да бъдат извършвани по електронен път, и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са


извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя/Клиента при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕЧл.14. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на производителите на закупената стока, както и информация касаеща състава и начина на употреба на съответния продукт.VI. ЦЕНИЧл.15. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране в територията на РБългария.VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНЧл.16. (1) За да използва Електронния магазин при покупко- продажба на стоки, Клиентът  следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, или ако не желае регистрация, личните данни и адреса на доставка се валидират в момента на направа на покупко- продажбата.


(2) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",


Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.


(3) Доставчикът потвърждава извършената от Клиентът регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.


(4) При извършване на регистрацията си Потребителят/Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.


(5) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителят за неправомерна промяна на


Основния контактен електронен адрес.


Чл.17.Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговецът  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.Чл. 18. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Търговецът съгласно следната процедура:


(1)Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в Електронния магазин.


(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин, чрез идентифициране с име и парола.


(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин, и добавянето им към списък със стоки за покупка.


(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.


(5) Избор на способ и момент за плащане на заявените продукти.


(6) Потвърждение на поръчката.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТАЧл. 19. Правилата на настоящия раздел VIII от тези Общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени при заявление за покупко- продажба на продукти,  или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за


електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година, относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.Чл.20. (1) Основните характеристики на стоките, както и цените към тях, се определят  от Търговецът, и са ясно формулирани в страницата на всеки един продукт в Електронния магазин.


(2) Стойността на пощенските и транспортните разходи, които не се включват в  цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставят като информация на Потребителите при избиране на продуктите, и в момента на генериране на поръчка в онлайн магазина на Търговецът.


(4) Начинът на плащане, доставката и изпълнението на Поръчката се определят в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителят в сайта на Търговецът.


(5) Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронния магазин.


(6)  Търговецът посочва преди приключване на поръчката нейната обща стойност, важаща за всички съдържащи се в нея стоки.Чл.21. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


Чл.22. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата ÁMBAR.


Чл.23.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца  се задължава при ползване на услугите:


(1)   Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;


(2) Да не накърнява доброто име на другиго, и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;  


(3) Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;


(4) Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ÁMBAR услуги;  


(5) Потребителят няма право след получаване  и одобряването на своята поръчка от доставчика, да изисква каквото и да е било обещетение, неустойка или да посочва някаква причина поради която трябва да върне продуктите обратно към Търговеца, при положение, че същите продукти са отворени, използвани и е нарушена тяхната цялостност и вид.


(6) Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;  


(7) Да не извършва злоумишлени действия;  


(8) Да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер- връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ÁMBAR в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


Чл.24.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


Чл.25. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.


(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦАЧл.26. Търговеца  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.  


Чл.27. Търговеца  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ÁMBAR.   


Чл.28. Търговеца има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговеца не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ÁMBAR.


Чл.29. Търговеца  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за добрия търговски вид, срокове на годност и целостта на опаковката на всеки артикул преди да бъде изпратен.


Чл.30. Тъговецът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.


Чл.31 Търговецът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително при случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговецът.  X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИЧл. 32. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя


съгласно Закона за защита на личните данни.


(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента  на регистрацията.


(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,


достъпна на адрес: https://www.ambar.bg/personalinfo/


Чл. 33. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се


легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на


регистрацията обстоятелства и лични данни.


(2) В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и


парола, Търговецът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или


забравени имена и пароли", достъпна на адрес:


https://www.ambar.bg/shop/index.php?route=account/forgotten
Чл.34. Търговеца  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.


Чл.35. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговецът, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: studio@ambar.bg. Търговеца  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговеца ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.  


Чл.36. Търговеца  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва и т.н.


Чл.37. Търговеца  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговеца  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговеца  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


Чл.38. Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговеца  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯЧл. 39. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което


последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на електронния магазин AMBAR, които имат регистрация.


(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези


Общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Търговецът и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги


отхвърля.


(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


Чл.40.Доставчикът публикува тези общи условия на адрес:


https://www.ambar.bg/shop/index.php?_route_=terms/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


Чл.41. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговецът, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия, на основание промени в законодателството. Търговеца  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.XII. ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 42. За неупоменатите в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Общите разпоредби, се прилагат законите на Република България.


Чл. 43. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от


компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.


Чл. 44. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на https://www.ambar.bg/shop/.XIII. ТЕРМИНОЛОГИЯЧл.45 Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата ÁMBAR на своя компютър.


Чл.46. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.


Чл.47. Интернет магазина  ÁMBAR е собственост на Търговеца.


Чл.48. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.


За Нас

Студио за красота “Амбър” води своето начало от 1998 година. Основателката на салона- Милена Стоянова сбъдва нейната мечта, като я превръща в реалност и създава магията позната и до днес ÁMBAR.

Twitter

  • Зареждат се туитовете

Facebook